Pilot

Verschillende scholen willen een meer passende overgang tussen po en vo vormen: het 10-14 Onderwijs. Deze onderwijsvorm loopt echter tegen knelpunten aan. Bijvoorbeeld op het gebied van leerarrangementen voor leerlingen, inschrijvingen, personeel, huisvesting, financiën, medezeggenschap en verantwoording. Door als scholen de krachten te bundelen in een pilot, kunnen er gezamenlijk oplossingen worden gevonden. De deelnemende scholen aan de pilot 10-14 Onderwijs werken binnen de huidige wettelijke kaders en ontvangen hiervoor geen extra financiële middelen vanuit het ministerie van OCW. Daar waar scholen in de pilot tegen knelpunten in wet- en regelgeving aanlopen, ontvangen zij wel advies vanuit de regiegroep van de pilot (bestaande uit de Onderwijsinspectie, PO-Raad, VO-raad en Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs) bij het vinden van een oplossing.

Om 10-14 Onderwijs aan te bieden, hoeft een school niet per se mee te doen aan de pilot. Inmiddels zijn diverse scholen ook buiten de pilot om aan de slag met de ontwikkeling van dit onderwijsconcept.

Lees meer over het onderzoek naar de pilot.